มาชนะ ซิเคียวริตี้ การ์ด

 ภาพในสังคมปัจจุบันมีปัญหาในด้านการโจรกรรมและอาชญากรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเข้มงวดมากขึ้น แต่ก็ทำได้เพียงบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง

 ทาง หจก.มาชนะฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้เปิดดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในทุกรูปแบบ โดยการสนับสนุนจากทางตำรวจ ทหาร นักกฏหมายในระดับผู้บริหารงานให้คำแนะนำ และร่วมก่อตั้ง หจก. มาชนะซิเคียวริตี้ การ์ด ซึ่งมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ รปภ. ได้คัดเลือกจากบุคลากรที่มีขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ อาทิ อดีตทหารอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลและสถานที่นั้นเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น

มาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ.

    ก่อนที่จะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความชำนาญในด้านการรักษาความปลอดภัยโดยตรง เข้าสำรวจพื้นที่บริเวณสถานที่ที่ต้องปฏิบัติงานจริง และวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง สำหรับในส่วนการปฏิบัิตของเจ้าหน้าที่ รปภ. ของเรา จะดำเนินการดังต่อไปนี้

  • จัดสายตรวจของหจก.มาชนะฯ ออกตรวจ และควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดให้มีผู้ประสานงานเข้าพบผู้วาจ้าง เพื่อรับข้อมูลและให้คำปรึกษา
  • จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับข่าว และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากจุดรักษาการณ์ตลอด 24 ชม.
  • จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อออกไปแก้ไขปัญหาตามจุดต่างๆ ตลอด 24 ชม.

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการของ หจก. มาชนะซิเคียลริตี้ การ์ด

    1. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากทีมงานที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะย่อมดีกวาที่ท่านว่าจ้างเองโดยตรง คือเป็นการป้องกันทรัพย์สินสูญหาย อันเกิดจากพนักงานของท่านเป็นผู้นำออกไป โดยสมรู้ร่วมคิดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านเอง

  • เป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดจากพนักงานของทาน เช่น ผละงานก่อการประท้วง โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยร่วมด้วย
  • หจก. มาขนะฯ มีมาตรการเด็ดขาด ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทำตัวสนิทสนมกับพนักงานของท่าน เพื่อป้องกันกรณีดังกล่าว

    2. การว่างจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านโดยตรงเมื่อทรัพย์สินสูญหายการได้รับชดใช้ย่อมเป็นไปได้โดยลำบาก แต่จหก.มาชนะฯ ยินดีชดใช้ให้ท่านตามเงื่อนไขแน่นอน
    3. บริษัทฯ ของท่าน จำเป็นต้องปรับเงินเดือน ค่าครองชีพ มีสวัสดิการต่างๆ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ของใช้ สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่ถ้าท่านว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจาก หจก.มาชนะฯ จะเป็นผู้รับภาระเหล่านั้นเองทั้งสิ้น
    4. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของท่านโดยตรง ท่านจะประสบปัญหาพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดงาน และลางาน หรือเมื่อส่อเจตนาทุจริต ท่านก็ไม่สามารถปลดออกจากหน้าที่ได้โดยง่าย เพราะขั้นตอนของกฏหมายมีมากมาย แต่ หจก.มาชนะฯ เรารับผิดชอบโดยการจัดหาพนักงานเสริมแทน หรือท่านต้องการสับเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หจก.มาชนะฯ ยินดีสับเปลี่ยนให้ทันที
    5. การว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของ หจก.มาชนะฯ ท่านจะสบายใจและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่ โดยเราจะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับบริษัทของท่านอย่างเต็มความสามารถ